Kjøpsvilkår

Pris, frakt og kjøpsvilkår

Alle trykk betales via nettsiden. 
Frakt og embalasje er inkludert i prisen.
Om trykket er på lager er leveringstiden 3-5 dager. Om produktet må trykkes opp, er leveringstid 14 dager. 
Alle trykk sendes i stiv pappkonvolutt som brev gjennom Posten uten sporingsnummer. 
Om produktet er skadet når det kommer frem til deg, ta kontakt på maria.anonsen@gmail.com

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Maria Anonsen Art. 
Organisasjonsnummer er: 927 044 54.
Vilkårene for salg gjelder med mindre annet skriflig er avtalt mellom partene. 
Nettsideeier er ansvarlig for alle transaksjoner gjennom nettbutikken.
Alle kundedata blir ikke delt eller solgt til tredje parter og opplysningene oppbevares ifølge norsk lov. 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Avbestilling

Om du ønsker å avbestille, ta kontakt på maria.anonsen@gmail.com

Reklamasjon

Før feil meldes til leverandøren, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik leverandøren har beskrevet at det skal gjøre, må kunden gi beskjed om dette slik at leverandøren kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir leverandøren melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos leverandøren, er ansvarlig for betaling av de ytelser leverandøren eller leverandørens samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra leverandørens sin side.

Avhjelp ved mangler

Leverandøren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av leverandøren, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med leverandøren, betaler ikke leverandøren disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Refusjon av beløp ved benyttelse av angrefristen vil skje
uten opphold og senest innen 7 dager etter at kunden har benyttet angrefristen og denne er mottatt av nettstedet.

Ekstraordinære forhold

Leverandøren er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis leverandøren godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor leverandørens kontroll, og som leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra leverandørens side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06- 21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force Majeure

Er leverandøren forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er leverandøren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

Retur og bytte av vare

Som nettbutikkunde kan du bytte eller returnere kjøpt vare. Varen må returneres i samme emballasje som den ble levert. Du må selv betale porto for forsendelsen.

 

 

 

Maria Anonsen Art | Organisasjonsnummer 927 044 544 | Ⓒ Maria Ånonsen 2021